从“考拉”反省到任全牛致歉 大陆“维权律师”时代的终结? - 观点 - 南早中文 http://www.nanzao.com/sc/opinion/155f34d9632b171/kao-la-fan-xing-ren-quan- niu-zhi-qian-da-lu-wei-quan-lv-shi-shi-dai-di-zhong-jie-